Statistics Masthead Statistics Homepage About the image

Statistics Students

Master's Program

1st Yr, 2nd Yr, Advanced, BA/MS, 2nd Degree
Email = user at galton.uchicago.edu
First Year
Brandon Chao Daniel Cunningham Adrian Diaz Claire Jing Guo Jinyi Hua
Brandon Chao
Email: brandonchao
Daniel Cunningham
Email: djcunningham
Adrián Díaz
Email: adiazp
Claire Jing Guo
Email: clairejguo
Jinyi Hua
Email:huajy
Joonsuk Kang Chloe Lepert Ting Li Erin Lipman Yangyu Liu
Joonsuk Kang
Email: joonsukkang
Chloe Lepert
Email: lepertc
Ting Li
Email: kimtingli
Erin Lipman
Email:erlipman
Yangyu Liu
Email: yangyul
Ziqi Liu Yichen Lu Juan Mora Yuhui Ni Suchan Park
Ziqi Liu
Email: zliu1228
Yichen Lu
Email: yclu
Juan Mora
Email: moraj
Yuhui Ni
Email: yhni
Suchan Park
Email: sucpark
Place holder Nicholas Rittler Jeremy Seeman Rui Wang Seulmin Yang
Gang Qiao
Email:qiaogang
Nicholas Rittler
Email: rittlern
Jeremy Seeman
Email: jeremys
Rui Wang
Email: ruiw
Seulmin Yang
Email: yangslmn
Heqing Ye Wen Yuan Yen Dake Zhang Tony Yao Zhang  
Heqing Ye
Email: heqingy
Wen Yuan Yen
Email: wenyuan
Dake Zhang
Email: dkzhang
Tony Yao Zhang
Email: tyz
 
Second Year        
Jinhan Ahn Photo pending Dichuan Dai Kathleen Hui Photo pending
Jinhan Ahn
Email: jinhan
Guanzhou Chen
Email: gzchen
Dichuan Dai
Email: dichuan
Kathleen Hui
Email: kathleen.hui
Jen-Tse Kao
Email:jentse
Byung Wook Kim Jea Ho Kim Ling Hon Kwok Brian Kyu Won Lee Yingzhao Li
Byung Wook Kim
Email: bwkim
Jea Ho Kim
Email:jay.kim
Ling Hon Kwok
Email: lhkwok
Brian Kyu Won Lee
Email: leebriankyuwon
Yingzhao Li
Email: yzli
Jiyi Liu Zhiwei Ma Ayman Moawad Brandon Notario Veena Patel
Jiyi Liu
Email:jiyiliu
Zhiwei Ma
Email: zwma
Ayman Moawad
Email: aymoawad
Brandon Notario
Email: bcnotario
Veena Patel
Email: veenapatel
Ph Hsiang Peng Jacob Roth Eric Samore Yifeng Shi Ziyu  Song
Po Hsiang Peng
Email: phpeng
Jacob Roth
Email: jmroth
Eric Samore
Email: esamore
Yifeng Shi
Email: yifengs
Ziyu Song
Email: ziyu
Elysa Strunin Ye Tian Yao Tong Yuexi Wang Hannah Worrall
Elysa Strunin
Email: estrunin
Ye Tian
Email: yet
Yao Tong
Email: yaotong
Yuexi Wang
Email: yxwang99
Hannah Worrall
Email: hworrall
Hantao Wu Shilan Wu Dongyue Xie Zheng Xu Fangzhou Yang
Hantao Wu
Email: httwu
Shilan Wu
Email: slwu
Dongyue Xie
Email: dyxie
Zheng Xu
Email: xuzheng
Fangzhou Yang
Email: fangzhou96
Haode Yang Mengyao Yang Yibo Yang Yifan Yang Zi Ye
Haode Yang
Email: haodeyang
Mengyao Yang
Email: myang06
Yibo Yang
Email: ybyang
Yifan Yang
Email: yifan
Zi Ye
Email: ziy
Jihang Zhang Jinjie Zhang Shuo Zhang Tianyi Zhang Yufei Zhang
Jihang Zhang
Email: jihangz
Jinjie Zhang
Email: jinjie
Shuo Zhang
Email: janezhangshuo
Tianyi Zhang
Email: tianyi1
Yufei Zhang
Email: zyfdg
Yuqing Zhang Chen Zhou Hanjing Zhu Wanrong Zhu
Yuqing Zhang
Email: yuqingz1
Chen Zhou
Email: chenzhou
Yangze Zhou
Email: yangzezhou
Hanjing Zhu
Email: hzhuad
Wanrong Zhu
Email: wanrongzhu
Haoyan Zou placeholder placeholder placeholder placeholder
Haoyuan Zou
Email: haoyuan
       
BA/MS        
Karl Jiang Place holder placeholder placeholder placeholder
Karl Jiang
Email: karljiang
Yi Wang
Email: samwang8899
     
Second Degree        
Hussein Al-Asadi Joshua Falk placeholder placeholder placeholder
Hussein Al-Asadi
Email: halasadi
Joshua Falk
Email: jsfalk